☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Dom Kultury - BIP ARCHIWALNY
Herb Miejski Dom Kultury - BIP ARCHIWALNY

Czwartek 20.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut prawny

Statut Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Dom Kultury działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

3) niniejszego statutu i regulaminu organizacyjnego.

2. Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury.

3. Siedzibą Miejskiego Domu Kultury jest budynek przy ul. Polskiej 12.

4. Swoją działalnością Miejski Dom Kultury obejmuje miasto Szczytno.

II. Zakres działalności

§ 2. Miejski Dom Kultury realizuje zadania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Miejski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu przy założeniu, że prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

§ 3. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy:

1) zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

2) edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,

3) działanie na rzecz wielostronnego rozwoju dzieci i młodzieży,

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych,

7) współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w zakresie działalności kulturalnej,

8) realizowanie wydarzeń kulturalnych z zakresu tradycji narodowej, lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,

9) wspieranie akcji charytatywnych.

§ 4. Zadania statutowe zawarte w §2 i 3 Miejski Dom Kultury realizuje poprzez organizowanie:

1) zespołowego uczestnictwa w kulturze,

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej,

3) stałych merytorycznych zajęć w pracowniach artystycznych,

4) form indywidualnej aktywności kulturalnej,

5) imprez kulturalnych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, projekcji filmowych itp.,

6) zbiorów dokumentacji oraz opracowanie i upowszechnianie informacji o społecznym ruchu kulturalnym,

7) dokształcanie i doskonalenie pracowników i instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego,

8) działalności wydawniczej,

9) ognisk artystycznych,

10) promocji przedsięwzięć kulturalnych,

11) innej działalności.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 5. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 6. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. Burmistrz Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem.

§ 8. Dyrektor przedstawia Burmistrzowi Miasta coroczne plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działalności Miejskiego Domu Kultury.

§ 9. Dyrektor opracowuje regulamin organizacyjny, w którym uwzględnia strukturę organizacyjną, stan zatrudnienia i czas pracy Miejskiego Domu Kultury w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.

IV. Majątek i finanse

§ 10. Miejski Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora.

§ 12. Organizator zapewnia Miejskiemu Domowi Kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

§ 13. Działalność Miejskiego Domu Kultury finansowana jest ze środków budżetu miejskiego, z dochodów własnych oraz z innych źródeł.

§ 14. Miejski Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla instytucji kultury. 

V. Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 16. Likwidacja Miejskiego Domu Kultury następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z zachowaniem wcześniejszego 6-miesięcznego terminu podania do publicznej wiadomości, informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji.

§ 17. Miejski Dom Kultury w Szczytnie używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

Przewodniczący Rady

Beata Boczar

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Drężek
(2017-01-17 11:36:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Drężek
(2017-01-17 11:37:02)
 
 
ilość odwiedzin: 155762

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X